Search this site

 

PERSIDANGAN ANTARABANGSA PERUBATAN TRADISIONAL CINA KERJASAMA DALAM SAINS DAN TEKNOLOGI, 28 29 NOVEMBER 2007
 

 1. Delegasi dari 41 buah Negara dan pertubuhan antarabangsa termasuk Negara Brunei Darussalam telah menghadiri Persidangan Antarabangsa Perubatan Tradisional China yang bertemakan - Kerjasama Dalam Sains dan Teknologi yang berlangsung di Beijing, Republik Rakyat China dari 28-29 November 2007
   

 2. Negara Brunei telah diwakili oleh Timbalan Menteri Kesihatan, Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Paduka Haji Awang Hazair bin Haji Abdullah bersama dengan beberapa orang pegawai kanan dari Kementerian Kesihatan.
   

 3. Didalam kenyataan di forum menteri-menteri di persidangan berkenaan, Yang Dimuliakan Pehin Hazair telah menekankan sumbangan penting yang dimainkan oleh Perubatan Tradisional, disamping perubatan moden, dalam rawatan, penjagaan, dan kesejahteraan kesihatan. Yang Dimuliakan Pehin menjelaskan 80 peratus penduduk daripada negara-negara sendang membangun memanfaatkan dan bergantung kepada rawatan perubatan tradisional bagi memenuhi keperluan kesihatan asas (primary health care) kerana ianya mudah dan senang diperolihi.
   

 4. Rawatan perubatan tradisional tambah Yang Dimuliakan Pehin mempunyai potensi dibidang ekonomi dan perdangangan serta dapat menyumbang kepada perkembangan dunia perubatan jika di kembangkansecara saintifik dan penggunaan kaedah penyelidikan teknologi moden.
   

 5. Untuk mengembang majukan potensi perubatan tradisional dalam dunia perubatan ianya memerlukan langkah-langkah untuk mengintegrasikannya kedalam system kesihatan yang bersepadu (integrated health systems) dengan memberikan tumpuan kepada aspek-aspek keselamatan (safety), keberkesanan (efficacy), mutu kawalan (standards), latihanm penyelidikan dan penggunaan. Ini memerlukan kerjasama dan kolaborasi dikalangan Negara-negara maju dan membangun, jelas Pehin Hazair.
   

 6. Yang Dimuliakan Pehin Haji Hazair juga telah menjelaskan bagi mempastikan keselamatan bahan-bahan yang digunakan dalam perubatan tradisional, Negara Brunei Darussalam menggunakan kawalan Deklarasi Kastam (Custom Declarations) yang menepati (in accordance to) garispandu pengimpotan bahan-bahan Perubatan Tradisional dan Supplemen Kesihatan (Health Supplements). Negara Brunei Darussalam juga membuat pasca pemeriksaan pemasaran secara (rambang) random (post marketing random surveillance) keatas produk perubatan tradisional yang terdapat di pasaran.
   

 7. Negara Brunei Darussalam juga melibatkan diri dalam the ASEAN Post Marketing Alert System bagi pertukaran dan berkongsi maklumat keatas produk ubat-ubatan termasuk produk-produk perubatan tradisional yang tidak tulen dan tercemar dengan mengandungi bahan racun dan toksik yang mengancam kesihatan awam.
   

 8. Disamping itu Negara Brunei Darussalam juga berkerjasama rapat dengan agensi-agensi serantau dan antarabangsa seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dan ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality Traditional Medicine and Health Supplement Products bagi pengawalan ubat-ubatan.
   

 9. Persidangan dua hari yang dihadiri oleh 500 peserta yang terdiri dari pakar-pakar dari Negara-negara maju dan membangun seperti Amerika Syarikat, Kanada, Jepun, Korea, Peranchis, Thailand dan tuan rumah China telah menghasilkan Deklarasi Beijing yang antara lain menyarankan kesemua negara untuk berkerjasama kearah mempastikan keharmonian pengamalan dan penggunaan perubatan tradisional, komplementari dan alternatif secara konsultatif.
   

 10. Negara-negara maju dan membangun akan saling berkerjasama bagi mengintegrasikan Perubatan Tradisional/ komplementari dan Alternatif berasaskan perubatan secara holistic bagi kepentingan cara hidup yang sihat dan kesejahteraan individu dan dimanfaatkan dalam aspek socio-ekonomi dan perdangangan untuk semua.
   

 11. Deklarasi Beijing juga menyarankan bagi Negara-negara mengujudkan kerjasama, rangkaian, kolaborasi, harmonasasi dan integrasi yang berhubung dengan dasar, peraturan, panduan, penyelidikan, keselamatan, pengamalan dan latihan dalam bidang Perubatan Tradisional/Komplementari dan alternative demi untuk mengingkatkan penjagaan kesihatan dan kesejahteraan warga dunia.

-TAMAT-

Date: Jumaat, 30hb November 2007
 

 

[ back ]

Copyright Ministry of Health, Brunei Darussalam. All rights reserved.